Skip to main content

Stránky FP TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Erasmus+  v programovém období 2021-2027

Stručně o programu Erasmus+

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, resp. na

 • spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi,
 • odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni,
 • spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky.

Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+. Pro ECHE TUL viz dokument (https://doc.tul.cz/9822).

Zaměstnanecké mobility programu Erasmus+

Program Erasmus+ mohou využít zaměstnanci vysokoškolských institucí, a to jak pedagogičtí, tak i výzkumní, administrativní a jiní pracovníci vysokoškolské instituce. Podmínkou je pracovněprávní vztah s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice.

Veškeré informace o zaměstnaneckých mobilitách programu Erasmus+ jsou dostupné na adrese: https://www.dzs.cz/program/erasmus/vyjezdy-pobyty/zamestnanci-vs 

Hlavní cíle zaměstnaneckých mobilit programu Erasmus+

Mezi hlavní cíle zaměstnaneckých mobilit programu Erasmus+ lze zařadit především:

 • podporu profesionálního rozvoje osob, které pracují v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží,
 • inspiraci k inovaci a zkvalitnění výuky či práce s mládeží,
 • získání nových znalostí a zkušeností v oblasti profesního zaměření,
 • zdokonalení komunikačních dovedností v cizích jazycích,
 • navázání profesních kontaktů a z toho plynoucí se zapojení do sítě mezinárodních kontaktů v oblasti profesního zaměření,
 • získání smyslu pro evropské občanství a evropskou identitu,
 • poznání kultur jiných zemí.

Program Erasmus+ nabízí zaměstnancům VŠ/VOŠ tři typy aktivit

 • Výukové pobyty

  • v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu),
  • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE.

  Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru, resp. v jakékoliv akademické disciplíně. Nově lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

 • Školení

  • v délce 2 dny až 2 měsíce, 
  • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

  Školení je určeno pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a je možné ho absolvovat na partnerské vysokoškolské instituci, která je držitelkou ECHE, i v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání a práce s mládeží. Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou praktického či odborného školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínováním zaměstnance na příslušném pracovišti, náslechem přednášek, resp. odborných kurzů, studijní návštěvou, návštěvou seminářů a workshopů aj. na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí. Školení lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

 • Kombinované intenzivní programy

  (BIP – Blended Intensive Programs)

  Tzv. blended mobility jsou zcela novou aktivitou uskutečňovanou v programovém období 2021 - 2027. Jedná se o krátkodobé vzdělávací programy využívající inovativní způsoby výuky kombinující fyzické mobility s virtuální aktivitou.

  Základní principy a pravidla kombinovaných intenzivních programů:

  • Studenti/zaměstnanci přihlášení do těchto programů musí fyzicky absolvovat program v délce 5 až 30 dní a zároveň absolvovat povinnou virtuální složku programu, která usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného online vzdělávání.
  • Pro přiznání grantu je nutné dodržet minimální délku pobytu v zahraničí, další část mobility je možné realizovat distančně/online z ČR.
   POZOR, pro část, která je realizována v ČR, nenáleží účastníkovi žádné finanční prostředky.
  • Katedra, ústav, rektorátní oddělení apod. se mohou zapojit do tzv. kombinovaného intenzivního programu, na kterém spolupracují TUL a nejméně 2 vysokoškolské instituce z minimálně dvou různých programových zemí (EU) programu Erasmus+. Počet osob z těchto institucí není stanoven.
   Poznámka: Dle pravidel programu Erasmus+ musí být kombinovaný intenzivní program připravován a realizován nejméně 3 vysokoškolskými institucemi (držiteli ECHE) minimálně ze 3 různých programových zemí.
  • Vysokoškolské instituce z partnerských zemí (mimo EU) se do kombinovaných intenzivních programů mohou zapojit a mohou také vysílat účastníky, ale pouze na své vlastní náklady. Účastníci z partnerských zemí se nezapočítávají mezi minimální počet účastníků pro financování projektu.
  • Účastníky kombinovaných intenzivních programů mohou být studenti i zaměstnanci. Minimální počet zapojených osob je 15 a maximální počet zapojených osob je 20 (dle počtu schváleného v žádosti grantu).
   Poznámka: Do celkového počtu se nezapočítávají účastníci z domácí instituce a přednášející. Dále také účastníci z partnerských zemí.
  • Přijíždějící účastníci obdrží grant ze své domácí instituce. Domácí účastníci neobdrží žádné finanční prostředky, stejně tak účastníci z partnerských zemí.
  • Místem konání kombinovaných intenzivních programů je země pořádající instituce; v případě TUL je to ČR.
  • V rámci kombinovaných intenzivních programů je povinná virtuální část (její délka není blíže specifikována). Může se jednat o virtuální interaktivní spolupráci (např. cvičení, seminář, přednášku aj.), na kterou navazuje povinná krátkodobá mobilita do jedné ze zemí zapojených do BIP, anebo je virtuální složka součástí příprav (předpříjezdový online meeting např. o nastavení procesů programu) či evaluace (popříjezdový online meeting, při němž dojde k vyhodnocení uskutečněného programu) BIP.
  • Virtuální složka musí online prostředky propojit účastníky programu, aby mohli společně a současně pracovat na konkrétních úkolech, které jsou součástí kombinovaného intenzivního programu a započítávají se do celkových výsledků učení.
  • Finanční prostředky (400 € na účastníka) se vykazují podle skutečnosti. Lze je využít na organizaci programu, odměny lektorům, pronájem prostor, vybavení a stravu. Finanční prostředky nelze využít na ubytování, resp. dopravu pro přijíždějící studenty/zahraniční vyučující, kteří obdrželi stipendium/grant od své domácí instituce.
  • O finanční prostředky pro tento typ mobilit je nutno žádat již při podávání žádosti o grant (termín podání žádosti o Erasmus+ grant pro následující akademický rok je každoročně kolem poloviny února po ukončení výběrového řízení programu Erasmus+ pro nadcházející akademický rok).
  • V případě studentských BIP by se mělo jednat o přidanou hodnotu ke stávajícím kurzům; v důsledku toho musí zapojení studenti obdržet minimálně 3 ECTS kredity.
  • Kombinované intenzivní programy lze využít např. pro letní školy, krátkodobá vzdělávací setkání, krátkodobé stáže či praxe, intenzivní školení, tzv. staff weeks (viz níže) pro setkání zástupců partnerských univerzit apod.

Potencionální účastníci zaměstnaneckých mobilit programu Erasmus+

Výukové pobyty

 • pedagogický zaměstnanec vysoké školy (včetně doktorandů, jež jsou zaměstnanci VŠ), 
 • pedagogický zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice,
 • akademičtí pracovníci mohou vyjíždět na výukové pobyty opakovaně,
 • zahraniční odborník z podniku, pracovník jakékoliv veřejné instituce nebo soukromé organizace působící na trhu práce v oblasti vzdělávání, nebo odborné přípravy mládeže, který přijíždí na českou vysokoškolskou instituci na základě jejího pozvání (vysokoškolská instituce jeho pobyt financuje). 

Školení

 • zaměstnanec vysoké školy (pedagogický, administrativní i jiný pracovník),
 • zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí být v pracovněprávním vztahu s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice,
 • zaměstnanci vysoké školy mohou vyjíždět na krátkodobá školení opakovaně.

Mobility programu Erasmus+ (výukové pobyty, školení a BIP) zajišťované TUL

výukové pobyty:

 • Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching,
 • Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na výukový pobyt
 • Confirmation of Erasmus+ teaching period

školení:

 • Mobility Agreement – Staff Mobility for Training,
 • Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na školení
 • Confirmation of Erasmus+ training period

Všeobecné informace, kvalifikační podmínky a postup pro vyplňování povinných dokumentů jsou pro zaměstnance TUL k dispozici na Intranetu TUL (po přihlášení identifikačními údaji do Liane) (https://intranet.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/erasmus).
Na univerzitní webové stránce (https://www.tul.cz/erasmus/) jsou uvedeny nejen obecné informace o programu Erasmus+, ale také důležité odkazy.
Převažují však informace pro studentské mobility.

Do kterých zemí je možné vycestovat?

Výukový pobyt, školení i krátkodobou mobilitu mohou zaměstnanci českých vysokých a vyšších odborných škol realizovat v současné době v zemích celého světa:

 • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko
 • Partnerské země: ostatní země světa dle příslušné Výzvy pro předkládání návrhů v rámci tzv. mezinárodní kreditové mobility. Více informací o mobilitě do partnerských zemí naleznete zde (https://www.dzs.cz/mezinarodni-kreditova-mobilita).

Mezinárodní kreditová mobilita

Všechny tři typy uvedených mobilit (výukové pobyty, školení a krátkodobé mobility) lze nyní realizovat nejen v rámci evropských programových zemí, ale kdekoliv po světě, tedy také do partnerských zemí (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/programme-guide/part-a/eligible-countries). Avšak v rámci interního nastavení bude TUL realizovat tento typ mobilit pouze do regionu č. 14, tj. na Faerské ostrovy, do Švýcarska a do Velké Británie.

Pro mezinárodní kreditové mobility TUL podporuje výhradně tzv. „outgoing“ mobility.

Korespondenční Adresa

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická
Erasmus

Univerzitní náměstí 1410/1
Liberec 461 17