Skip to main content

Stránky FP TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Finanční podpora pro účastníky zaměstnaneckých mobilit programu Erasmus+

Pobytové náklady

Jakýkoliv účastník zaměstnanecké mobility programu Erasmus+ obdrží grant na pobytové náklady, jejichž výše se stanovuje s přihlédnutím k životním nákladům v dané zemi. Od 15. dne uskutečňované mobility se příspěvek na pobytové náklady snižuje.  

Pobytovými náklady jsou přitom rozuměny náklady na

 • ubytování,
 • stravování,
 • kapesné,
 • místní dopravu
 • cestovní pojištění.

Výše grantů na pobytové náklady pro Výzvu 2021

Cestovní náklady

K pobytovým nákladům se připočítává příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí. 

Kalkulačka vzdáleností

K výpočtu úhrady cestovních nákladů slouží informativní kalkulačka vzdáleností. Konečné rozhodnutí o výši úhrady cestovních nákladů učiní odpovědný pracovní Kanceláře Erasmus+ TUL a poskytnutá finanční částka bude uvedena v Účastnické smlouvě.

 Green Erasmus+

Při využití ekologičtějšího způsobu dopravy lze zaměstnanci přiznat:

 • jednorázový příspěvek 50 € pro cesty v délce 100 – 4 000 km;
 • navýšení délky mobility až na 4 dny na cestu (týká se krátkodobých mobilit). Na tyto dny budou zaměstnancům také hrazeny pobytové náklady, ale musí prokázat, že uvedené dny skutečně strávili na cestě;
 • účastníci s nárokem na cestovní náklady mají v případě green cesty nárok až na 6 dní pobytových nákladů navíc (opět ale pouze za předpokladu doložení podkladů (účtenek apod.), že na cestě strávili tolik dní navíc) a na finanční příspěvek podle následující tabulky:
VzdálenostVýše cestovního nákladu
10 – 99 km
-
mezi 100 a 499 km

210 € na účastníka

mezi 500 a 1 999 km
320 € na účastníka
mezi 2 000 a 2 999 km
410 € na účastníka
mezi 3 000 a 3 999 km
610 € na účastníka
mezi 4 000 a 7 999 km
-
8 000 km nebo více
-

Za ekologičtější způsob dopravy se přitom považuje:

 • vlak, autobus, loď místo auta či letadla
 • cestování autem v případě spolujízdy (tzn., na mobilitu jedou autem min. dvě osoby společně)
 • zde může nastat problém s vykazováním společné cesty (je třeba doložit doklady za tankování, poplatek za dálniční známku apod.)

Dodatečná finanční podpora
(Erasmus+ a inkluze)

Zaměstnanci s omezenými příležitostmi mohou navíc požádat o dodatečnou finanční podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s výjezdem.     

Následuje přehled možné podpory pro účastníky s omezenými příležitostmi nad rámec základních finančních příspěvků. Osobou s omezenými příležitostmi se rozumí potencionální účastník, jehož osobní, fyzický, duševní nebo zdravotní stav je takový, že jeho účast v projektu, tedy na mobilitě, by nebyla možná bez dodatečné finanční či jiné podpory. Pravidla Erasmus+ stanovují podle typů omezení tyto příspěvky a způsoby podpory:

 1. Účastníci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním
  • Erasmus+ grant poskytne pokrytí 100 % skutečných nákladů; tzn. rozpočet k navýšení pobytových nákladů k pokrytí zvýšených finančních nákladů na základě reálných podkladů;
  • Doprovodné osoby zaměstnanců s omezenými příležitostmi mají nárok na příspěvek na základě skutečně vynaložených nákladů;
  • Možnost uskutečnění krátkodobé mobility místo dlouhodobé.
 2. Účastníci s jinou další překážkou (jedná se o překážky, které budou posuzovány jednotlivě komisí ZHR)
  • Možnost uskutečnění krátkodobé mobility místo dlouhodobé.

Účastníci s omezenými příležitostmi jsou o těchto možnostech informováni prostřednictvím Akademické poradny a centrem podpory (APC). O finanční podporu pak žádají ve spolupráci s koordinátorem Erasmus+ na základě individuální konzultace.

Korespondenční Adresa

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická
Erasmus

Univerzitní náměstí 1410/1
Liberec 461 17